20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Stanovy ŠCS

Stanovy Študentského Cechu Strojárov Strojníckej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislva 1
§ 1 Základné ustanovenia
 • 1. Študentsky cech strojárov Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len ŠCS) je nezávislá študentská organizácia Študentskej akademickej obce Strojníckej fakulty, Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (ďalej len SjF STU).
 • 2. ŠCS je registrovaný na MV SR ako združenie občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
 • 3. ŠCS je nezávislý na politických stranách a svetonázorovej orientácii.
 • 4. Sídlom ŠCS je Nám. Slobody č. 17, 812 31 Bratislava.
§ 2 Ciele činnosti ŠCS
 • 1. Združovať a organizovať študentov na báze príslušnosti k odbornému zameraniu SjF STU za účelom vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti študentských aktivít a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológii a dátovej komunikácie
 • 2. Prostredníctvom svojich orgánov:
  • a) Prezentovať a presadzovať záujmy študentov združených v ŠCS, ako aj ostatných študentov SjF STU v orgánoch samosprávy STU, SjF STU a voči orgánom štátnej správy
  • b) Nadväzovať kontakty a spoluprácu s vysokoškolskými organizáciami v SR a v zahraničí
  • c) Hájiť akademické práva študentov SjF STU a usilovať sa o zlepšenie sociálnych a študijných podmienok
  • d) Podporovať projekty súvisiace so zameraním SjF STU
 • 3. Spolupracovať s inými organizáciami pri záujmových a spoločenských aktivitách v prospech študentov STU.
 • 4. Budovať, spravovať a rozširovať počítačovú sieť pre študentov STU ubytovaných v Študentskom domove Mladá Garda v Bratislave.
§ 3 Orgány ŠCS
 • 1. Orgánmi ŠCS sú:
  • a) Zhromaždenie ŠCS
  • b) Študentský parlament ŠCS SjF STU (ďalej len „ŠP“)
  • c) Predsedníctvo ŠP
§ 4 Zhromaždenie ŠCS
 • 1. Zhromaždenie ŠCS je tvorené všetkými členmi ŠCS.
 • 2. Zhromaždenie ŠCS je najvyšší orgán ŠCS.
 • 3. Zhromaždenie ŠCS SjF má za úlohu najmä:
  • a) Prerokúvať zásadné otázky týkajúce sa života študentov SjF STU
  • b) Hodnotiť činnosti ŠP
 • 4. Zhromaždenie ŠCS zvoláva predseda ŠP podľa potreby, avšak aspoň raz za rok.
 • 5. Zhromaždenie ŠCS vedie predseda ŠP. ŠP zaistí pre hlasovanie dostatok skrutátorov.
 • 6. Každý študent – člen ŠCS prítomný na Zhromaždení ŠCS má hlasovací mandát.
 • 7. Uznesenie Zhromaždenia ŠCS je platné, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ŠCS.
 • 8. Uznesenia Zhromaždenia ŠCS sú platné pre všetkých členov ŠCS.
 • 9. Zhromaždenie ŠCS musí byť ohlásené minimálne 7 dní pred dňom zasadnutia.
 • 10. Zhromaždenie ŠCS schvaľuje Stanovy ŠCS a ich zmeny.
 • 11. Predseda ŠP je povinný zvolať zhromaždenie ŠCS na písomné požiadanie minimálne 1/3 členov ŠCS, do 14 dní od dňa doručenia žiadosti.
§ 5 Členovia ŠCS, ich práva a povinnosti
 • 1. Nárok na členstvo v ŠCS vzniká prijatím študenta na dennú formu štúdia na SjF STU v Bratislave.
 • 2. Členstvo v ŠCS vzniká:
  • a) Zaplatením členského príspevku
  • b) Rozhodnutím predsedníctva ŠP (ďalej len „PŠP“)
 • 3. Členstvo v ŠCS zaniká:
  • a) Z titulu neplnenia si členských povinností, úmyselného porušenia občianskej morálky alebo spáchaním protiprávneho činu
  • b) Vylúčením na základe uznesenia zasadnutia ŠP
  • c) Vystúpením na základe vlastnej vôle člena to oznámením o výstúpení
  • d) Smrťou člen
 • 4. Každý člen ŠCS má právo:
  • a) Voliť a byť volený za člena ŠP
  • b) Byť menovaným členom ŠP
  • c) Zúčastniť sa Zhromaždení ŠCS
  • d) Zúčastniť sa na zasadnutí ŠP, pokiaľ je verejné
  • e) Interpelovať členov ŠP a pripomienkovať ich činnosť
  • f) Žiadať od ŠP podporu, ochranu svojich práv a pomoc pri riešení študijných problémov
  • g) Využívať všetky služby poskytované ŠP
 • 5. Každý člen ŠCS má povinnosť:
  • a) Dodržiavať Stanovy ŠCS
  • b) Platiť včas členské príspevky
  • c) Rešpektovať rozhodnutia ŠP
§ 6 ŠP
 • 1. Ústredným zastupiteľským orgánom ŠCS je ŠP.
 • 2. ŠP je zložený z členov:
  • a) Študentskej komory akademického senátu SjF STU (ďalej len „AS SjF“)
  • b) Študentskej komory akademického senátu STU (ďalej len „AS STU“)
  • c) Vyvíjajúcich činnosť v niektorom záujmovom krúžku
  • d) Z ostatných poverených členov zastupujúcich ŠCS v iných orgánoch.
 • 3. ŠP tvorí predseda, podpredseda, senátori AS STU, senátori AS SjF STU, tajomník, zástupca pre sociálnu oblasť, zástupca pre zahraničnú oblasť, zástupcovia rady ubytovaných študentov (ďalej len „RUŠ“), zástupca pre kultúru, zástupca pre šport, študentský prodekan, vedúci klubov a záujmových krúžkov a ďalší členovia, poverení činnosťou v niektorom rezorte.
 • 4. ŠP má predsedníctvo vytvorené z predsedu, podpredsedu, tajomníka a štvrtého člena predsedníctva.
 • 5. Členovia ŠP majú právo navrhnúť vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej vznik schvaľuje zasadnutie ŠP, pričom
  • a) Pracovná skupina slúži na efektívnejšie vykonávanie práce ŠP, ktorý ho založil.
  • b) Pracovnú skupinu riadi člen ŠP, ktorý ho založil a ktorý zaň zodpovedá.
  • c) Personálne zloženie pracovnej skupiny musí oznámiť jeho zakladateľ predsedovi ŠP.
  • d) Právo zrušiť pracovnú skupinu má jeho zakladateľ, alebo predseda na základe uznesenia ŠP.
 • 6. PŠP má právo podľa vlastného uváženia zamestnávať technický a administratívny personál.
§ 7 Záujmové krúžky ŠCS a Internet Klub MG (ďalej len „IK MG“)
 • 1. Záujmové krúžky zakladá ŠCS a riadi prostredníctvom ŠP a vedúci záujmového krúžku na základe návrhu člena ŠCS.
 • 2. Činnosť záujmových krúžkov ŠCS určujú interné predpisy schvaľované zasadnutím ŠP.
 • 3. Vedúceho záujmového krúžku menuje a odvoláva predseda ŠP na základe uznesenia predsedníctva ŠP.
 • 4. Vedúci záujmového krúžku sa zodpovedá predsedníctvu ŠP za celkovú činnosť krúžku a organizuje v ňom prácu.
 • 5. ŠP podľa svojich možností podporuje činnosť záujmových krúžkov a dbá o ich rozvoj.
 • 6. Záujmové krúžky a IK MG sú neoddeliteľnou súčasťou ŠCS.
§ 8 Internet Klub Mladá Garda
 • 1. IK MG je organizačná jednotka ŠCS.
 • 2. Členstvo v IK MG
  • a) Formy členstva sú nasledovné : riadne, mimoriadne a čestné.
  • b) Riadnym členom môžu byť študenti a fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú ubytované na ŠDaJ Mladá Garda a súhlasia s cieľmi a stanovami ŠCS a IK MG. Členstvo v IK MG nie je podmienené členstvom v ŠCS.
  • c) Mimoriadnym členom klubu môžu byť fyzické, alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú schopné podporovať ciele združenia. Mimoriadnych členov určuje a menuje predsedníctvo IK MG. Vo valnom zhromaždení IK MG majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.
  • d) Čestným členom klubu môžu byť fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj klubu. Čestných členov určuje a menuje PŠP. Vo valnom zhromaždení IK MG majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.
  • e) O prijatí za člena klubu rozhoduje na základe prihlášky predsedníctvo IK MG.
  • f) Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom zaplatenie členského príspevku je nutnou podmienkou.
 • 2.1 Zánik členstva
  • a) Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu predsedníctvu,
  • b) Vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej klubu, členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva IK MG o vylúčení,
  • c) Úmrtím člena,
  • d) Zánikom IK MG, respektíve ŠCS
  • e) Neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie,
  • f) Bezdôvodnou neúčasťou na valnom zhromaždení IK MG,
  • g) Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky voči klubu.
 • 3. Práva a povinnosti členov
  • a) Podieľať sa na činnosti klubu,
  • b) S výnimkou mimoriadnych a čestných členov byť volený do orgánov klubu,
  • c) Obracať sa na orgány klubu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
  • d) Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov klubu,
  • e) V prípade riadneho členstva voliť do orgánov klubu a hlasovať na valnom zhromaždení,
  • f) Dodržiavať prevádzkový poriadok IK MG,
  • g) Spolupracovať na rozvoji klubu,
  • h) Platiť zápisné a členské príspevky,
  • i) Zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.
 • 4. Orgány klubu
 • Orgánmi klubu sú:
  • a) Vlané zhromaždenie IK MG,
  • b) Predsedníctvo IK MG,
  • c) Štatutárny orgán ŠCS,
  • d) Dozorná rada IK MG.
 • 5. Valné zhromaždenie IK MG
  • a) Je najvyšším orgánom klubu a je tvorené zo všetkých riadnych členov klubu
  • b) Valné zhromaždenie:
   • I.) Volí, odvoláva členov predsedníctva IK MG
   • II.) Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
   • III.) Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  • c) Vedúci IK MG zvoláva valné zhromaždenie a zabezpečuje jeho organizáciu:
   • I.) Podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka
   • II.) Ak o to požiada najmenej ¼ členov klubu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti do rúk štatutárneho orgánu.
  • d) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zhromaždenie vedie vedúci klubu.
  • e) Valné zhromaždenie musí byť ohlásené minimálne 14 dní vopred.
 • 6. Predsedníctvo IK MG, štatutárny orgán
  • a) Predsedníctvo má 5 členov. A to: Predseda ŠP, podpredseda ŠP, tajomník ŠP, vedúci IK MG, zástupca vedúceho IK MG
  • b) Vedúci IK MG a jeho zástupca sú volení členmi IK MG
  • c) Predsedníctvo vypisuje a organizuje voľby do predsedníctva IK MG a dozerá na ich priebeh
  • d) Predsedníctvo určuje výšku členského poplatku a zápisného
  • e) Štatutárnym orgánom klubu je predseda ŠP
 • Povinnosti vedúceho klubu sú najmä:
  • a) Riadenie rokovania valného zhromaždenia, usmerňovanie diskusie ku konkrétnym záverom.
  • b) Zvolávanie a riadenie zasadnutia predsedníctva.
  • c) Vedenie účtovníctva a evidencie majetku zakúpeného z členských príspevkov členov IK MG.
  • d) Vyhlásiť doplňujúce voľby do 60 dní v prípade, že predsedníctvo nemá požadovaný počet členov.
 • Členovia predsedníctva klubu strácajú funkciu:
  • a) Vzdaním sa funkcie písomne do rúk predsedníctva.
  • b) Odvolaním na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
  • c) Uznesením dozornej rady združenia doručenej písomne do rúk predsedníctva.
 • 7. Dozorná rada IK MG
  • a) Dozorná rada je kontrolným orgánom klubu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
  • b) Dozorná rada má práve 5 členov a majú v nej zastúpenie z riadnych, mimoriadnych alebo čestných členov klubu nasledovné organizácie alebo orgány: Rada ubytovaných študentov pôsobiaca pri ŠDaJ Mladá Garda za SjF, vedenie internátu ŠDaJ Mladá Garda, SjF STU, Študentská komora akademického senátu SjF STU a Študentský parlament ŠCS. Každá organizácia alebo orgán si menuje a odvoláva jedného zástupcu. Pri menovaní nie je potrebný jeho písomný súhlas. Člena za vedenie ŠD MG menuje riaditeľ ÚZ ŠDaJ a nie je potrebný jeho písomný súhlas.
  • c) Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve.
  • d) Členovia si spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijme nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady.
  • e) Mimoriadna schôdza dozornej rady môže byť zvolaná aj z podnetu 2/5 členov dozornej rady, alebo ak o to požiada najmenej 1/10 členov klubu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti predsedovi dozornej rady.
  • f) Dozorná rada najmä:
   • I.) Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
   • II.) Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku,
   • III.) Odvoláva členov predsedníctva 3/5 –novou väčšinou všetkých svojich členov (v prípade nefunkčnosti predsedníctva poverí zastupovaním vedenia Predsedníctvo ŠP ŠCS a ten do troch dní ohlási valné zhromaždenie a do 17 dní zvolá valné zhromaždenie),
   • IV.) Musí iniciovať hlasovanie o odvolaní člena predsedníctva na základe žiadostí minimálne 2/3 riadnych členov klubu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.
  • g) Funkčné obdobie dozornej rady je 1 rok.
 • 8. Hospodárenie klubu
  • a) Klub spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok iba v súlade s cieľmi IK MG
  • b) Zdrojmi majetku sú:
   • I.) Členské príspevky a zápisné,
   • II.) Dary od fyzických a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
   • III.) Valorizácia majetku,
   • IV.) Príjmy z činností pri naplňovaní cieľa klubu.
 • 9. Zánik klubu
  • a) Klub zaniká výlučne v prípade zániku ŠCS, predsedníctvo ŠCS ustanoví likvidátora
  • b) Pri likvidácii klubu sa najprv uhradia všetky pohľadávky klubu. Majetok spravovaný klubom sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne v prospech študentov STU.
§ 9 Členovia ŠP
 • 1. Členovia ŠP majú tieto práva:
  • a) Prezentovať svoje návrhy
  • b) Využívať priestory ŠP, ak PŠP nerozhodne inak
  • c) Využívať bezplatne služby záujmových krúžkov
  • d) Využívať výhody stanovené PŠP
  • e) Kandidovať na post predsedu ŠP v prípade, ak sú aktívnymi členmi ŠP minimálne jeden kalendárny rok
 • 2. Senátori AS STU zastupujú študentov SjF v AS STU a majú právo jednať v ich mene v AS STU.
 • 3. Zástupca pre zahraničnú oblasť je vedúcim zahraničnej komisie ŠP. Zástupca pre zahraničnú oblasť priamo spolupracuje s príslušným prodekanom.
 • 4. Zástupca pre sociálnu oblasť je vedúcim sociálnej komisie. Zástupca pre sociálnu oblasť priamo spolupracuje s príslušným prodekanom.
 • 5. Ďalšie právomoci členom ŠP môže udeliť iba predseda ŠP dekrétom.
 • 6. Členovia ŠP majú tieto povinnosti:
  • a) Zúčastňovať sa na zasadnutí ŠP, Zhromaždení ŠCS a obhajovať svoju činnosť
  • b) Ak sú senátormi AS SjF, zúčastňovať sa na zasadnutiach AS SjF, interpelovať členov vedenia SjF STU v Bratislave
  • c) Ak sú senátormi AS STU, zúčastňovať sa na zasadnutiach AS STU, interpelovať členov vedenia STU v Bratislave
  • d) Informovať o svojej činnosti na zasadnutí ŠP
  • e) Poskytovať kontrolným orgánom na nahliadnutie dokumenty o svojej činnosti
  • f) Dodržiavať Prevádzkový poriadok SjF STU v Bratislave a iné dokumenty schválené zasadnutím ŠP
  • g) Za porušenie povinnosti, môžu členovia ŠP v nadpolovičnej väčšine prítomných členov uložiť členovi ŠP kárne opatrenia
§ 10 Predsedníctvo ŠP
 • 1. PŠP tvorí predseda, podpredseda, tajomník a 4. Člen predsedníctva. V prípade neobsadenia niektorej z funkcii, okrem funkcie predsedu ŠP, sa predsedníctvo dopĺňa o člena ŠP, ktorý je zvolený 2/3 väčšinou členov ŠP.
 • 2. PŠP je výkonný orgán ŠP, ktorého úlohou je:
  • a) Organizovať prácu v rámci ŠCS a jeho technického a administratívneho personálu
  • b) Vykonávať ostatné činnosti, ktorými ho poverí zasadnutie ŠP alebo zhromaždenie ŠCS
 • 3. PŠP sa schádza minimálne raz za mesiac.
 • 4. Každý člen PŠP má jeden rozhodujúci hlas. V prípade nerozhodnosti hlasov má predseda právo konečného rozhodnutia.
 • 5. PŠP informuje o svojej činnosti na zasadaní ŠP.
§ 11 Predseda ŠP, podpredseda ŠP
 • 1. Predseda ŠP:
  • a) Je najvyšší predstaviteľ ŠCS a ŠP a je ich zodpovedným zástupcom
  • b) Riadi činnosti ŠP a dekrétmi určuje kompetencie členov ŠP (pozri § 9, čí. 5)
  • c) Zastupuje ŠP a ŠCS pri rokovaniach a má podpisové právo vo veciach zmlúv a ostatných dokumentov týkajúcich sa ŠP a ŠCS, po schválení PŠP
  • d) Dekrétom dopĺňať počet členov ŠP
  • e) Hodnotí a odmeňuje členov ŠP po schválení PŠP
  • f) Môže vykonávať funkciu maximálne 3 funkčné obdobia
 • 2. Podpredseda ŠP:
  • a) Pomáha predsedovi pri výkone funkcie koordinovaním práce členov ŠP.
  • b) V prípade, že predseda ŠP predčasne stratí svoj mandát, automaticky preberá všetky práva a povinnosti predsedu ŠP. Zároveň je povinný do 30 dní od dňa prevzatia povinností zvolať valné zhromaždenie ŠCS, kde bude zvolený nový predseda a podpredseda ŠP. V prípade, že táto doba zasahuje do obdobia trvania akademických prázdnin dlhších ako 1 týždeň, doba zvolania zhromaždenia ŠCS sa predlžuje na dobu troch mesiacov
 • 3. Predseda môže v prípade potreby dočasne poveriť podpredsedu zastupovaním, pričom mu dekrétom udelí potrebné právomoci.
§ 12 Zástupca študentov v orgánoch SjF (Študentský prodekan)
 • 1. Študentský prodekan v orgánoch SjF:
  • a) Má povinnosť a oprávnenie zastupovať študentov, ktorými je volený, v styku s príslušnými prodekanmi v otázkach týkajúcich sa štúdia na SjF STU
  • b) Predkladá požiadavky študentov SjF príslušným prodekanom SjF
  • c) Môže vykonávať funkciu maximálne 3 funkčné obdobia
  • d) Nemôže vykonávať funkciu v prípade, že vo funkčnom období opakuje ročník
§ 13 Tajomník ŠP
 • 1. Tajomník ŠP:
  • a) Spravuje financie a ostatný majetok ŠCS, je zodpovedným zástupcom ŠCS
  • b) Riadi činnosť technického a administratívneho personálu ŠCS
  • c) Predkladá správu o hospodárení ŠCS do rúk predsedu ŠP, na požiadanie predsedu ŠP, minimálne však raz ¼ ročne
  • d) Zaisťuje zabezpečenie akcii organizovaných ŠCS pre študentov
  • e) Navrhuje výšky odmien pre technický a administratívny personál ŠP, ktoré schvaľuje PŠP.
§ 14 Štvrtý člen predsedníctva ŠP
 • 1. Štvrtý člen predsedníctva ŠP:
  • a) Je volený z členov ŠP, získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov z právoplatných členov zasadnutia ŠP
  • b) Je volený tajným hlasovaním
  • c) Pomáha PŠP pri výkone funkcie a pri koordinovaní práce členov ŠP
§ 15 Činnosť ŠP
 • 1. ŠP vyvíja svoju činnosť vychádzajúc zo zasadnutí ŠP a Zhromaždení ŠCS.
 • 2. ŠP má schvaľovaciu a výkonnú právomoc.
 • 3. ŠP zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Zasadnutie ŠP zvoláva a vedie predseda, v jeho neprítomnosti ho zastupuje predseda.
 • 4. Zasadnutia ŠP sú verejné, ak predseda nerozhodne inak. Študenti zúčastnení na ŠP majú právo pozorovateľa.
 • 5. Uznesenia ŠP je platné, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŠP.
 • 6. Zo zasadnutia ŠP sa spisuje zápisnica.
 • 7. Zasadnutia ŠP musia byť ohlásené minimálne 3 pracovné dni dopredu.
 • 8. ŠP je povinný o svojej činnosti informovať študentov SjF.
 • 9. ŠP má právo doplniť počet členov ŠP o nových členov schválením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŠP.
 • 10. ŠP má právo doplniť počet menovaných členov ŠP schválením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŠP.
 • 11. ŠP na svojom prvom zasadnutí volí tajným hlasovaním spomedzi členov Študentskej komory (ďalej len „ŠK“) AS SjF predsedu a podpredsedu ŠK AS SjF. Predseda, respektíve podpredseda ŠK AS SjF je zvolený, ak získa nadpolovičný počet hlasov z celkového počtu členov ŠK AS SjF.
 • 12. Predseda ŠK AS SjF je zároveň podpredsedom AS SjF a členom predsedníctva AS SjF.
§ 16 Voľby a volebné obdobie
 • 1. Voľby predsedu, podpredsedu, tajomníka, študentského prodekana, zástupcu zahraničnej a sociálnej komisie, senátorov AS STU, senátorov AS SjF sa konajú po ich vyhlásení PŠP.
 • 2. Predseda a podpredseda majú spoločnú kandidátku a spolu s tajomníkom, senátormi AS STU, senátormi AS SjF, zástupcami pre zahraničnú a sociálnu oblasť sú volení všetkými zúčastnenými študentmi.
 • 3. Priebeh volieb členov ŠP určuje Volebný poriadok ŠP, ktorý je schválený nadpolovičnou členov ŠP.
 • 4. Volebné obdobie členov ŠP je jednoročné.
 • 5. ŠP na konci volebného obdobia zriaďuje volebnú komisiu, ktorá zabezpečí priebeh volieb do ŠP.
§ 17 Hospodárska činnosť
 • 1. ŠCS získava financie formou dotácii, darov, členskými príspevkami a výnosmi z vlastnej činnosti.
 • 2. Financie rozdeľuje PŠP.
 • 3. Financie ŠCS spravuje tajomník ŠP.
 • 4. Členovia ŠCS neručia za záväzky ŠCS.
 • 5. Pri zániku ŠCS rozhoduje o likvidácii jeho majetku a záväzkov Zhromaždenie ŠCS.
§ 18 Odmeňovanie členov ŠP
 • 1. Členovia ŠP sú odmeňovaní z fondov ŠP a prostredníctvom mimoriadnych štipendií dekana SjF STU.
 • 2. Výšku odmien členov ŠP určuje predseda ŠP (pozri §11, čí.1, písmeno e).